Zájemci mohou žádat o podporu na aktivity pro děti a mládež

54

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 7. března schválila podmínky a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017. Žadatelé mohou o finanční podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje žádat již nyní.

V rámci programu budou podporovány projekty, které svou charakteristikou splňují jeden z těchto účelů:

  1. Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
  2. Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit
  3. Podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru
  4. Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Žádat o podporu mohou nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a jsou spolkem či ústavem (zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo patří k obecně prospěšným společnostem. Žadatelem může být právnická osoba, která vznikla nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí, se sídlem na území Libereckého kraje.

Naopak o podporu z programu nemohou žádat nestátní neziskové organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport, zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin či zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů a NNO zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro případné zájemce je alokováno téměř 425.000 Kč, dotace budou poskytovány v rozmezí 50.000 až 100.000 Kč, a to na projekty s termínem realizace 8. 3. 2017 – 30. 11. 2017.

Více informací o podmínkách vyhlášení programu najdete na stránkách Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/Naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-urovni-2017-r388824.htm .

Zdroj: KÚLK

Ilustrační foto: DDM Vikýř

Předchozí článekPozvání na komentovanou prohlídku do Galerie N
Další článekVýzva pro organizátory příměstských táborů o letošních prázdninách