Stát vypsal dotační programy na financování cyklistických stezek. Podpoří bezpečnost a plynulost dopravy

37

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil na svém červnovém zasedání pravidla na zvyšování bezpečnosti a financování cyklistických stezek.  Na podporu bezpečnosti vyčlení 250 milionů korun. Na vybudování cyklostezek pak 150 milionů.

„Obce mohou žádosti předkládat nejpozději do 15. listopadu 2018. Kraj plánuje počátkem roku vypsání dotačních programů na projektovou přípravu v cyklodopravě a na výstavbu cyklistických stezek a tím podpoří jednotlivé žadatele,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy a investic Marek Pieter.

Pravidla se týkají financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019, opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu či orientace.

Stejně jako předcházející roky schválil výbor SFDI pravidla dotačních programů. Oproti podmínkám z minulých let došlo k některým změnám. Mění se například termín pro předkládání žádostí, který byl nově stanoven na listopad 2018. To uvítají příjemci jako možnost plného využití stavební sezóny roku 2019.

Vzhledem k časnějšímu termínu podávání žádostí lze i některé doklady, jako je například prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků, předložit dodatečně. Benevolence je i u pozdějšího doložení pravomocného stavebního povolení nebo obdobného dokladu povolující stavbu.

„Byly doplněny i nové podmínky pro poskytnutí finančních prostředků, konkrétně, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení,“ dodal Pieter. Taková reklama nesmí být zřízená nebo provozovaná v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Liberecký kraj každý rok podporuje v rámci dotačního fondu jak projektové přípravy, tak i vybudování cyklostezek. Další vyhlášení dotačního fondu program DOPRAVA se předpokládá na začátku roku 2019.

Obdobně jako v předcházejících letech pomůže kraj žadatelům o dotaci ze SFDI získat prostředky na vlastní podíl. Celkovou částku vlastního podílu žadatele v rámci dotace ze SFDI dokáže Liberecký kraj podpořit až 70 %. V roce 2019 uvažuje kraj vyčlenit cca 7 mil. Kč na předmětné dotační výzvy.

V letošním roce byl ze strany SFDI podpořen v programu „Cyklostezky 2018“ pouze 1 projekt z kraje, a to projekt „Cyklostezka podél silnice II/282 U kříže – Lestkov (Radostná)“ podaný obcí Radostná pod Kozákovem. Celkem bylo ze strany státu podpořeno 48 akcí ve výši 349 mil Kč, Obec Radostná pod Kozákovem získala 1,5 mil Kč. V programu „Bezpečnost 2018“ získalo podporu 14 příjemců z Libereckého kraje v celkové výši 48 mil Kč. Celorepublikově bylo podpořeno 211 akcí v částce 748 mil Kč.

Podrobné informace k jednotlivým programům SFDI včetně termínů pro předkládání žádostí v roce 2019 jsou uvedeny přímo na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/ .

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekO osm milionů korun více přispěje kraj obcím v rámci Programu obnovy venkova
Další článekZasáhněte do pořadí a udělte Cenu sympatie ve 14. ročníku Stavby roku LK a Cenu Stavba století LK