ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍHO ŘIDIČE AUTOBUSU – PRŮVODČÍHO VE VLAKU

155

V anketě o nejoblíbenějšího řidiče autobusu a průvodčí ve vlaku zvítězili pro rok 2016 řidič pan Stanislav Šedý ze společnosti BusLine a.s. a mezi průvodčími vyhrála paní Kristýna Vavřichová ze společnosti České dráhy a.s.

Hlasy získali prostřednictvím webové stránky http://www.iidol.cz v době od ledna do 11. listopadu letošního roku.

Tato anketa se vyhlašuje od roku 2007 a je pro nás tradicí, díky níž můžeme ocenit ty, kteří veřejnou dopravu jsou nejblíže našim cestujícím a nejvíce ovlivňují kvalitu veřejné dopravy.

Nové jízdní řády pro období 2016/17

Od neděle 11. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci celostátní změny. Kompletní souhrn změn je uveden na webu www.iidol.cz, v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě. Vydávány jsou pro oblasti Českolipsko, Liberecko a Jablonecko + Semilsko. Prodejní cena je 20,- Kč a k zakoupení jsou v informačních centrech dopravců a vybraných měst, ale také přímo v autobusech u řidiče či u některých prodejců knih.

Letos bylo vydáno celkem 7 000 ks ve zmíněných 3 regionálních mutacích. V loňském roce byly některé regionální mutace vyprodány již v lednu, proto by ti, kteří preferují tištěnou formu před online jízdními řády na webu a v mobilu, neměli váhat.

Ohlédnutí za rokem 2016

Dopravní obslužnost

 • V minulém týdnu Liberecký kraj zrušil „desetiletou“ zakázku na příměstskou autobusovou dopravu. Tento krok byl nezbytný, protože během čtyř let, které uplynuly od vypsání této zakázky, se samozřejmě ve veřejné dopravě nezastavil čas. Pro Liberecký kraj je však cenné, že po dvou letech, co zakázka strávila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bylo potvrzeno, že celá zadávací dokumentace byla v pořádku. V současné době se již začala připravovat nová zakázka, která vychází ze stejného principu flexibilního zadání dopravního výkonu.
 • V letošním roce jsme poprvé mohli vyhodnotit reálné výsledky zadání dopravní zakázky na přechodné několikaleté období stávajícím dopravcům formou flexibilního zadání „vypůjčeného“ z nerealizované desetileté zakázky. Díky aplikaci nového typu smlouvy dopravci snížili cenu dopravního výkonu o 2 – 4 Kč/km, což je o 6 – 14 %. Úspora vznikla nejen nižší cenou PHM, ale i vyšší efektivitou organizace příměstské autobusové dopravy a vyššími proběhy vozidel.
 • Úspory z ceny dopravního výkonu promítáme do vyšší objednávky dopravního výkonu, tedy zavedení nových spojů, takže došlo k mírnému navýšení počtu cestujících a tržeb z jízdného v autobusové dopravě. Bohužel velké množství navíc objednaných km padlo i na uzavírky (viz bod níže), takže hlavní ekonomický ukazatel – tržba na km mírně klesl. Přesto jsou náklady na dopravní obslužnost v autobusové dopravě ve srovnání s rokem 2015 nižší především díky snížení ceny dopravního výkonu.
 • Problematika mezd řidičů i hrozící stávky se promítly do nejvyšších pater státní správy. Vláda v říjnu 2016 rozhodla o navýšení tarifních mezd řidičů a Liberecký kraj v současné době hledá cesty, jak dopravcům v rámci stávajících smluv uzavřených v režimu původního Zákona o veřejných zakázkách bude kompenzovat dopravcům zvýšení náklady na mzdy.
 • Počet cestujících v drážní dopravě ve srovnání s rokem 2015 vzrostl za první tři kvartály o cca 4,4 % ve srovnání s rokem 2015. Což vzhledem k dlouhodobým výlukám velmi nepohodlných pro cestující lze považovat za úspěch.
 • Rok 2016 byl opět rokem uzavírek a výluk. Na silnicích přinesl jednu z největších akcí ovlivňujících veřejnou dopravu, a sice uzavírku mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou z důvodu stavby silnice I/14. Ta se dotkla především linky 141 spojující obě města a tedy až 2000 cestujících denně. Linka je vedena přes Vratislavice a jízdní doba je prodloužena cca o 5 minut. Spolehlivost této linky není v důsledku uzavírky zhoršena, což je příjemným zjištěním. Vícenáklady spojené s objížďkou si vyžádaly jen v roce 2016 cca 2 mil. Kč, pro rok 2017 jsou očekávány ve výši cca 2,5 mil. Kč (cca 200 tis./měsíc). Další uzavírky mohli cestující zaznamenat v Čisté u Horek, v Chuchelně, na Českolipsku nebo mezi Chrastavou a Libercem (Liberecká ul. v Chrastavě, Londýnská ul. v Liberci) nebo v liberecké ul. Dr. Milady Horákové.
 • Rok 2016 přinesl cestujícím nové možnosti turistického spojení a nové přímé spoje z Liberce do Szklarske Poręby nebo letní vlaky do Doks, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Zaveden byl také „CYKLOVLAK“ z Liberce do Kořenova. Spolu s ostatní nabídkou pravidelných vlaků tak denně přepravily stovky spokojených turistů.
 • V roce 2016 bylo také nově zavedeno autobusové spojení k dalším průmyslovým podnikům (Inteva v Rychnově či KV Final Ralsko). Bohužel v případě Ralska zkušební provoz neprokázal dostatečné využití, po vyhodnocení zde proto došlo k opětovnému útlumu.
 • V rámci kontroly kvality veřejné dopravy KORID LK provádí průběžné kontroly spojů, vybavení vozidel a zastávek a výsledky zjištění porovnává se smluvními standardy. V roce 2016 bylo zkontrolováno zhruba 1 000 spojů, přičemž bylo shledáno 65 neshod, z čehož 37 bylo závažných (ztráta přípoje, příliš velký náskok spoje atp.). K tomu jsou kontrolovány standardy označníků zastávek, výlepy aktuálních jízdních řádů. Kontroloři nemohou samozřejmě podchytit všechny neshody, proto KORID LK přivítá jakékoli připomínky a podněty cestujících na některém z komunikačních kanálů (info@korid.cz, telefon +420 774 485 021, web iidol.cz). V loňském roce KORID LK obdržel 722 podnětů, které byly operativně řešeny přímo či s dopravcem. Je lepší poslat informaci, že je něco špatně (pak se s tím dá něco dělat), než jen nadávat.

Dopravní infrastruktura

KORID LK se soustředí především na drážní infrastrukturu a budování přestupních intermodálních terminálů.

 • V posledních 2 letech došlo v Libereckém kraji k největším investicím od doby výstavby tratí v 19. a 20. století a stát zde investuje okolo 3,5 mld. Kč. Největší pozitivní dopad má rekonstrukce trati Liberec – Tanvald, která umožnila zrychlení jízdních dob. Vlakové spojení na celé trati je nyní spolehlivé, komfortní a bezpečné. Celkově se jedná o úspěšný projekt porovnatelný s regionálními dráhami v nejrozvinutějších zemích.
 • Probíhá významná modernizace železničního uzlu Česká Lípa, dokončení se předpokládá na jaře 2017. Tato rozsáhlá stavební akce cestujícím přinese výhody zejména v přesunu nádraží o cca 250 m blíže k centru, bude vybudována nová hala a podchody s výtahy umožňující bezbariérový přístup do moderních vlaků. Město Česká Lípa zahájilo přípravu autobusového terminálu přímo před novou odbavovací halou, kam by se měly přesunout jak městské, tak i příměstské autobusové linky.
 • V příštím roce se chystá oprava železniční trati Tanvald – Železný Brod se zvýšením rychlosti a v nejbližších 3 letech by měla být rekonstruovaná trať z České Lípy do Liberce. Tyto úpravy, přestože jsou velmi vítány a očekávány, však pouze napravují zanedbanost z posledních desítek let.
 • Drážní infrastruktura v Libereckém kraji je dlouhodobě podinvestovaná a i ve strategických plánech státního podniku Správa železniční dopravní cesty je na území Libereckého kraje pouze bílé místo. Dokonce i nové plány čerpání z programu OPD preferují pouze modernizované kraje a Liberecký kraj by se tak stal skanzenem železniční dopravy. Vedení LK spolu s KORIDem proto usilují na centrální úrovni o urychlenou realizaci rychlého dopravního spojení z Liberce do Prahy v čase 60 minut, které odstraní hendikep Liberce jako jediného sídelního města krajů v ČR, které nemá kvalitní dopravní spojení s hlavním městem a silná poptávka cestujících musí být uspokojována autobusovou dopravou.
 • Zatímco některá města Libereckého kraje již svoje terminály mají (Tanvald, Turnov, Železný Brod, další jsou v přípravě (Jablonec n. N., Česká Lípa, Frýdlant, Semily), sídelní město kraje doposud nemá vyřešen problém přestupu z vlaku na autobusy a v dosti velké vzdálenosti vedle sebe stojí modernizovaná odbavovací hala nádraží a ostudná odbavovací hala autobusového nádraží. KORID LK proto vypracoval vlastní návrh přesunutí autobusové dopravy přímo k odbavovacím halám na vlakovém nádraží v Liberci. Výhodou je vysoký komfort a snadná orientace cestujících vyplývající z maximálního zkrácení vzdáleností mezi nástupišti. Projekt počítá s výhodným využitím stávajících staveb (obou výpravních budov nádraží přímo propojených podchody) a dobře fungujícího zázemí pro cestující. Celkově by tak bylo možné zmenšit dopravní plochy v centru města a tyto cenné pozemky uvolnit pro městotvorné funkce, které v této lokalitě chybí (např. náměstí, park, obchody, parkovací dům a jiné). Převedením průjezdné dopravy za hlavní výpravní budovu by došlo k významnému zklidnění celého přednádraží. Cestující by vycházeli z výpravní budovy nikoli do rušné ulice, ale na pěší zónu vedoucí do centra. Aktuálně je námět projednáván s partnery.
 • KORID LK v současné době zpracovává projekt Modernizace autobusových zastávek, jehož cílem je analýza stavu, souhrn opatření k modernizaci zastávek tak, aby odpovídaly legislativě, a s důrazem na bezpečnost a komfort cestujících (např. vybudování nástupních hran, osazení označníku zastávky v obou směrech atp.). Dále budou analyzovány možnosti využití moderních informačních technologií na zastávkách v souvislosti s revizí standardů zastávek.

Informační systémy v dopravě

 • V září 2016 byl spuštěn centrální dispečink veřejné dopravy Libereckého kraje a Liberecký kraj se tak zařadil mezi několik krajů v ČR, kde provozují „živý“ dispečink v prakticky nepřetržitém provozu (Praha a okolí, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj) Ačkoliv je zatím v provizorních prostorách (cílově bude v rekonstruované budově E), již nyní poskytuje informace dopravcům i cestujícím, koordinuje přestupní vazby a řeší reálné situace. Cestující mají k dispozici aplikace pro počítače, tablety i mobily, v nichž mohou sledovat reálnou dobu příjezdu autobusu či vlaku do konkrétní zastávky či stanice.
 • Na jaře 2016 KORID LK dokončil zpracování studie proveditelnosti, která určí další rozvoj systému OPUSCARD/IDOL. Tento systém je v provozu od roku 2009 a zasluhuje nezbytnou revizi aplikující nové trendy v odbavování cestujících, nových informačních technologií i nových návyků cestujících. Projekt je v současné době v komplikované fázi projednání s objednateli a všemi dopravci, protože se nestaví „na zelené louce“ a veškeré novinky by měly respektovat základní pravidla integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – integrované jízdné pro všechny segmenty cestujících. Projekt bude intenzívně pokračovat i v roce 2017, jeho součástí bude i změna některých zákaznických procesů souvisejících s vydáním karet Opuscard a odstranění některých bariér stávajícího systému. Celý projekt je velmi komplikovaný nejen rozdílnými požadavky dopravců, různými odbavovacími systémy, ale i tím, že stávající úroveň integrace je na vysoké úrovni a veškeré nové způsoby by tuto integraci neměly snižovat.

Co přinese rok 2017?

V neděli 11. prosince vejdou v platnost v celé republice nové jízdní řády a v následujících podkapitolách je přiblíženo, jaké novinky se budou týkat cestujících v Libereckém kraji.

Železniční doprava

Nové noční spoje

Noční vlakové spoje začnou nově o víkendech a svátcích jezdit z Liberce i dalšími směry. Cestující se z večerních akcí, které se konají v krajském městě, dostanou vlakem do Frýdlantu, Turnova, Semil a Hrádku nad Nisou. Už nyní jezdí noční spoje z Liberce do Tanvaldu. Odjezdy spojů budou z Liberce do všech směrů v 0:35 tak, aby vlaky navazovaly na MHD v Liberci i autobus z Prahy.

Obsazenost spojů bude pravidelně vyhodnocována a po zkušebním období se rozhodne o jejich zapracování do koncepce dopravy v rámci Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Roční náklady na zavedení nových nočních vlaků jsou předpokládány ve výši 1,4 mil. Kč.

Turistické spoje (nové i stávající)

V roce 2016 byly zkušebně zavedeny nové turistické vlaky – „CYKLOVLAK“ z Liberce do Kořenova a spěšný vlak „Mácháč“ z Liberce do Doks. V obou případech se spojení osvědčilo.

Spěšný vlak z Liberce do Doks si velmi brzy našel své cestující a v některých dnech jeho obsazenost přesahovala sto cestujících. V roce 2017 tak bude opět v provozu, a sice každou sobotu, neděli a svátek od 1. července do 27. srpna. Vlak odjede z Liberce v 9:44, zpět z Doks v 16:46. Krom tohoto přímého vlaku bude spojení z Liberecka do Doks (a opačně) i nadále možné kombinací osobního vlaku a rychlíku s přestupem v České Lípě.

Do Kořenova slouží „CYKLOVLAK“ jako posila o sobotách v letní sezóně a denně je využíván desítkami cestujících. Souprava je sestavena z vozů speciálně upravených pro přepravu jízdních kol. Od 3. června 2017 vyjede tento cyklovlak znovu (odj. v 9:05 z Liberce, v 9:26 z Jablonce nad Nisou) a v provozu bude až do konce září. Návrat soupravy navíc Liberecký kraj využije k novému spojení z Kořenova přes Tanvald a Turnov do Rovenska pod Troskami. Vlak pojede kolem poledne, namísto chybějícího rychlíku, v Turnově bude mít návaznost na vlak do Prahy. Spojení z Liberce ve směru Harrachova bude samozřejmě i nadále možné každou hodinu linkou L1 zajišťovanou moderními vlaky Stadler.

Další novinkou je nový cyklovlak v odpoledních hodinách z Rovenska pod Troskami (každou sobotu od 3. června do konce září, odj. 14:59) do Liberce. Tento vlak tak posílí nabídku spojení v období největší přepravní poptávky. Mezi Libercem a Rovenskem pod Troskami lze také využít již existující sezónní přímá spojení (přímé vozy na rychlíku s odj. v 8:02 z Liberce, resp. v 17:05 z Rovenska zpět), nebo celoročně kombinaci osobních vlaků s přestupem v Turnově každé dvě hodiny.

Nelze opomenout ani přímé spojení Liberce s polskou Szklarskou Porębou, které i pro období jízdního řádu 2016/17 zůstane zachováno ve stejném rozsahu jako v roce 2016, tj. v období zimní a letní sezóny budou vlaky jezdit každou hodinu dopoledne a každé dvě hodiny odpoledne. Mimo sezónu budou provoz zajišťovat tři páry spojů.

Spojení Česká Lípa – Rumburk

Změny čekají také na cestující mezi Českou Lípou a Rumburkem. V této relaci dojde k rozšíření počtu přímých spojů (ze šesti na deset párů), které nově pojedou každé hodiny. Naopak některé osobní vlaky, které dosud zajížděly do stanice Jedlová, budou ukončeny ve stanici Svor. Důvodem je, že od nových jízdních řádů dojde ke změně jízdního řádu na území Ústeckého kraje na návazné trati do Rumburku a na Jedlové by nebylo možné zajistit okamžité přestupy. Cílem obou krajů je rozvíjet přímá spojení.

Ostatní změny

 • Od 12. prosince bude v pracovní v provozu nový pár spěšných vlaků, který propojí Semilsko s Libercem. Odjede v 5:10 z Horek u St.Paky, resp. v 5:45 ze Semil, do Liberce dorazí v 6:53. Zpět pojede spěšný vlak z Liberce ve 12:59 a z Turnova nahradí dnešní osobní vlak do Semil, kam přijede ve 14:23 (u nádraží i nadále bude zajištěn přestup na autobusovou linku do Libštátu).
 • Na trati z Liberce přes Hrádek nad Nisou a Žitavu do Varnsdorfu se mění časové polohy několika vlaků okolo poledne. V souvislosti s pokračující přestavbou nádraží v saské Žitavě se navíc předpokládají hned v lednu další změny a omezení, která se dotknou zejména přímých vlaků z Liberce do Drážďan. Od srpna do listopadu 2017 je pak plánovaná úplná výluka mezi Hrádkem nad Nisou, Žitavou a Varnsdorfem, cestující budou v tomto období odkázáni na náhradní autobusovou dopravu.
 • Na dalších tratích dochází jen k minimálním změnám. Kompletní a přehledný změn naleznou cestující na webu iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Příměstské autobusové linky

Nové spojení Frýdlantska s Prahou

Od 11. prosince vyjedou přímé spoje propojující Frýdlantsko s Prahou. Nová linka č. 630 bude vedena v trase Nové Město p.Smrkem – Hejnice (vyjma jednoho ranního spoje) – Frýdlant – Liberec – Mladá Boleslav (pouze vybrané spoje) – Praha,Černý Most. V pracovní dny budou v provozu dva páry spojů a třetí zavede dopravce mezi Libercem a Prahou. O jeden pár spojů více bude v provozu o víkendech. Spojení uvítají jak cestující, kteří dojíždí z Frýdlantska do Prahy či Mladé Boleslavi, tak cestující z Prahy, kteří se mohou přímo dopravit např. do Lázní Libverda.

Na linku budou nasazeny komfortní autobusy uzpůsobené pro dálkovou dopravu. Z Libereckého kraje až do Mladé Boleslavi bude platit v plné míře tarif IDOL, do/z Prahy dopravce zavede relační ceník. Základní jízdné pro dospělou osobu z Prahy do Frýdlantu a Raspenavy bude 110 Kč, do Hejnic a Lázní Libverda 120 Kč, do Nového Města pod Smrkem pak 130 Kč. K jízdence bude možné pro cesty do a z Prahy zajistit prostřednictvím rezervačního systému AMS místenku, cestující si ji mohou zakoupit na internetu.

Spojení Liberec – Mladá Boleslav

Cestující se od prosincové změny jízdních řádů mohou těšit také na rozšíření nabídky spojů mezi Libercem a Mladou Boleslaví. Oproti stávajícímu rozsahu dopravy (osm párů spojů v prac. dny, dva páry v sobotu, čtyři páry v neděli) přibude jeden pár expresních spojů v prac. dny, resp. dva páry o víkendu na lince 630 (do Prahy – viz výše). Dále přibudou tři páry spojů na lince 360 přes Mnichovo Hradiště. Tyto tři páry bude zajišťovat dopravce ARRIVA Střední Čechy. Cestující získají např. novou nabídku ranního spojení mezi oběma městy vč. dlouhodobě požadovaného spojení do škol v Mladé Boleslavi, nebo nové možnosti spojení dopoledne a odpoledne.

Všechny spoje budou v celé trase plně zaintegrovány do IDS IDOL.

nová linka DOKSY –  Liberec

Od začátku platnosti jízdních řádů bude vyhověno také dlouhodobým požadavkům Doks na zajištění přímého autobusového spojení s krajským městem. V pracovní dny bude zkušebně zaveden jeden pár denně s odjezdem ráno v 7:10 z Doks přes Mimoň a Jablonné (v tomto úseku nahradí stávající spoje) a příjezdem v 8:50 do Liberce, zpět z Liberce odjede autobus v 13:15 a do Doks přijede ve 14:45. Tyto spoje současně posílí nabídku ve frekventovaném úseku z Liberce do Jablonného. V souvislosti s jejich zavedením dojde k časovým úpravám některých spojů na lince Nový Bor – Liberec.

Spojení Liberec – Jablonec n.Nis. linkou 141

Z důvodů výše zmíněné uzavírky bude v celém roce 2017 platit „výlukový jízdní řád“ a linka 141 i nadále bude jezdit přes Vratislavice. V průběhu roku 2016 došlo na základě námětů cestujících k drobným úpravám a některé další připomínky jsou zapracovány i k prosinci. např. večerní spoj po 21. hodině z Liberce pojede o 7 minut později. Návaznost ve směru Janov nad Nisou na linku 101 v zastávce Ostrý Roh v Rýnovicích bude po dohodě s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce zachována.

Další změnou, která již nesouvisí s uzavírkou, je prodloužení večerních spojů ve 21 hodin z Liberce, resp. po 22. hodině z Jablonce do/ze zastávky Na Hutích v Jablonci, čímž dojde k zajištění dopravy na/ze směny v místních firmách.

Zavedení nové turistické linky z Harrachova na Zlaté návrší

V létě 2017 se mohou cestující setkat s další novinkou, a sice přímým spojením z Harrachova do Vítkovic na Zlaté návrší. Dva páry spojů nové turistické linky č. 995 pojedou každou sobotu, neděli a svátek o letních prázdninách. V Harrachově budou navazovat u nádraží na vlaky do/z Liberce i Polska. Třetí pár spojů propojí Jilemnicko s Harrachovem a nabídne možnost spojení na výlet z Jilemnicka do Polska. Linka bude plně zaintegrována do IDS IDOL.

Spojení Jilemnice – Vrchlabí

Mezi Jilemnicí a Vrchlabím dojde k mírnému rozšíření počtu spojů (o jeden pár) a k úpravě časových poloh, které jedou přes Horní Brannou. Vzhledem k časovým polohám návazných spojů z Jilemnicka a Vrchlabska není možné zajistit všechny přestupy v obou koncových městech. Pro nový jízdní řád byl zvolen model dopravy, který přinese nové návaznosti v Jilemnici z okolních obcí ve směru do/z Vrchlabí.

Další novinkou v této relaci je prodloužení vybraných spojů ke školám a k nemocnici v Jilemnici.

Ostatní

Z ostatních změn lze zmínit např.:

 • V souvislosti se zavedením linky 630 z Frýdlantska do Prahy budou upraveny jízdní řády linek na Frýdlantsku (především linky 651 z Nového Města do Frýdlantu).
 • Na základě vyhodnocení využití večerního provozu na Turnovsku (z Turnova ve směru Svijany a Svijanský Újezd) dojde ke sloučení několika spojů do nové okružní linky 368 v trase Turnov – Pěnčín – Svijanský Újezd – Svijany – Příšovice – Turnov (a zpět).
 • Z Lomnice nad Popelkou do Semil budou prodlouženy dva páry víkendových spojů (celkem tak dojde k rozšíření nabídky spojení na 5 párů).
 • Od prosince bude zavedeno nové víkendové spojení ze Semil do Železného Brodu přes Chuchelnu a Záhoří. V období letních prázdnin bude autobus zajíždět i k rozhledně na Kozákově.
 • Na lince 940 nepojede ranní spoj z Jablonce nad Nisou do Ústí nad Labem a dopoledne zpět z důvodu nedostatečného využití a značné ekonomické ztrátovosti (linka je v části trasy vedena komerčně). Na území Libereckého kraje dojde k částečné náhradě jinými linkami. Pro spojení Jablonecka a Liberecka s Děčínskem a Ústeckem mohou cestující využít ranních vlaků (rychlíků).
 • Na lince 452 Nový Bor – Česká Lípa přes Sloup bude posílena nabídka v dopoledních hodinách
 • V dopoledních i odpoledních hodinách dojde k úpravám tras i časových poloh spojů na linkách 251 a 281 mezi Dubou a Českou Lípou
 • V okolí Dubé dojde též k úpravám a rozšíření nabídky ranních školních spojů.
 • Radiobusy (autobusy na zavolání) bude možné objednávat na jednotném telefonním čísle pro celý Liberecký kraj: (+420) 704 702 000 (Centrální dispečink IDOL).

Na dalších linkách dochází k časovým posunům či úpravám omezení jízdy spojů. Jako vždy je možné získat kompletní přehled o změnách jízdních řádů na webu www.iidol.cz. Náměty a připomínky nejen k jízdním řádům mohou cestující zasílat na info@korid.cz.

NOVÁ PODOBA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

V průběhu roku 2016 se cestující postupně seznamovali s novou grafickou podobou jízdních řádů (u vybraných linek v kraji), která se od starší podoby odlišuje zejména oddělením pracovně-denních a víkendových spojů, podbarvením lichých řádků pro lepší orientaci a QR kódem odkazujícím na užitečné odkazy na webu www.iidol.cz. V roce 2017 bude použití nové podoby již běžným standardem. Novinkou bude postupné doplňování přípojových řádků pro snazší orientaci v návaznostech a nové odkazy pod QR kódem reagující na spuštění Centrálního dispečinku IDOL.

Objížďkové a výlukové jízdní řády

I v roce 2017 jsou očekávány uzavírky pozemních komunikací. Nejvýznamnější je pokračování rekonstrukce silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem n. Nis., která se dotkne jedné z nejvytíženějších autobusových linek v Libereckém kraji (č. 141 Liberec – Jablonec n. Nis.). Další uzavírky jsou plánovány např. na silnici ze Semil do Jilemnice (přes Háje n. Jiz.) či v Tuhani na Českolipsku i na řadě dalších míst.

Nejvýznamnější stavební akcí na železnici bude dokončení modernizace uzlu Česká Lípa.

Jako již tradičně bude možné informace o aktuálních výlukách a souvisejících opatřeních ve veřejné dopravě najít na webu www.iidol.cz, kde mohou cestující nalézt informace o výlukách s využitím pravidelně aktualizované mapy výluk.

Integrovaný dopravní systém IDOL

Nejvýznamnější změnou je nový Centrální dispečink IDOL, který každý den od 4 do 24 hodin zajišťuje informování cestujících o jízdě spojů, informuje řidiče nebo dispečery o nutnosti vyčkání na přípojný spoj při zpoždění (podle předem definovaných maximálních čekacích dob), zajišťuje objednávku spojů poptávkové dopravy a další činnosti s cílem zajistit co možná nejspolehlivější dopravu.  Cestující si mohou zjistit přehled aktuálních odjezdů spojů z kterékoliv zastávky na webové stránce www.iidol.cz/mt (pro mobilní telefony) nebo www.iidol.cz/tabule (pro počítače), dispečink lze kontaktovat i telefonicky na čísle +420 704 702 000.

Do budoucna se připravuje revize a modernizace celého kartového systému Opuscard a tarifu integrovaného dopravního systému IDOL s využitím nejmodernějších technologií s cílem, aby byla veřejná doprava i nadále snadno a levně přístupná všem cestujícím, byla zachována integrace regionálních autobusů, vlaků i městské dopravy do jednotného systému.

Co nabízí tarif IDOL?

V Tarifu IDOL nedochází k žádným zásadním změnám v druzích jízdného, cenách jízdenek nebo principech odbavení. V tarifní oblasti dochází k několika dílčím úpravám, které přinesou v některých případech zatraktivnění využívání integrované dopravy. V žádném případě nedojde ke zhoršení podmínek nebo zdražení pro stávající cestující. Nově budou do integrovaného dopravního systému zahrnuty další lokality mimo Liberecký kraj, a to Kytlice a Snědovice-Sukorady. Vzniká nová tarifní zóna Jablonné v Podještědí-Kněžice tak, aby cena jízdného do a z této místní části více odpovídala skutečné vzdálenosti. V některých případech, kdy se v minulosti změnilo vedení autobusových linek, byla upravena tzv. tarifní mapa tak, aby ceny jízdného odpovídaly novému kratšímu linkovému vedení. Jedná se o propojení Velké Hamry – Velké Hamry II, Svijany – Svijanský Újezd a Chlum – Dubá-Dřevčice. Cestující, kteří dojíždějí vlakem přes Starou Paku do Lomnice nad Popelkou a dalších obcí na železniční trati 064, uvítají možnost využívat tarif IDOL i při cestě vlakem přes Starou Paku. Kromě těchto úprav se v některých případech upřesňuje znění tarifu nebo smluvních přepravních podmínek na základě poznatků od cestujících a od zaměstnanců dopravců z praxe. Kompletní znění všech dokumentů je k dispozici na webové stránce www.iidol.cz/jizdenky, ceny všech druhů jízdenek lze snadno zjistit z tarifního počítadla na www.iidol.cz/pocitadlo .

Tarifní nabídky pro pravidelné cestující

Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí do zaměstnání, do školy či z jakýchkoliv jiných důvodů, doporučujeme zakoupení časových jízdenek na osobní kartu Opuscard. Jízdenky jsou vydávány pro všechny relace ve verzi na 7, 30 nebo 90 dní. Dále zde existují možnosti výhodných ročních síťových jízdenek s platností ve všech spojích IDOL (za 10 000 Kč, pro seniory nad 70 let roční za 500 Kč).

Tarifní nabídky pro nepravidelné cestující

Pro nepravidelné cestující je určena elektronická peněženka na kartě Opuscard (přenosné i osobní). Elektronické jízdné je přibližně o 10 % levnější v porovnání s papírovou jízdenkou placenou v hotovosti. Navíc elektronické jízdenky jsou přestupní nejen v rámci autobusové dopravy, ale i mezi autobusy a vlaky, dokonce je možné využívat i přestup z příměstské dopravy nebo vlaku na MHD a naopak.

Nabídky turistických jízdenek

Liberecký kraj je atraktivním turistickým regionem. Své vyžití naleznou turisté v každém ročním období. Veřejná doprava nabízí možnosti, jak tento kraj poznat a využívat přitom vlaky, autobusy i tramvaje.

Jízdenky Euro Nisa Ticket (ENT) platné v celém euroregionu Nisa

Euro Nisa Ticket je mezinárodní turistická jízdenka, která platí ve většině spojů veřejné dopravy v Libereckém kraje, ve vlacích i s přesahy do okolních krajů, na celém území dopravního svazu ZVON, tj. v německých okresech Bautzen a Görlitz a v neposlední řadě také na části území Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.czwww.zvon.de (i v češtině).

Jízdenky platí v regionálních autobusech dopravců BusLine, ČSAD Česká Lípa a ČSAD Liberec, ve vozidlech MHD ve městech v Libereckém kraji a ve všech vlacích na území Libereckého kraje, včetně přesahů (i v rychlících) a po zakoupení místenky dle tarifu ČD také na lanové dráze ČD na Ještěd. V Německu platí také v úzkorozchodných vlacích ze Žitavy do Oybinu a Jonsdorfu a z Weisswasser do Bad Muskau, bez nutnosti platit parní příplatek

Pro nákup jízdenek není třeba Opuscard. Cena je nastavena velmi příznivě, na 160,- Kč pro jednu osobu a 320,- Kč pro až pět osob. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici). Obliba těchto jízdenek mezi cestujícími stále roste, v ČR jich nejvíce prodají dopravci České dráhy a.s. a Die Länderbahn GmbH.

Jízdenky IDOL+ a IDOL5+ platné v Libereckém kraji

Tyto jízdenky platí 24 hodin od zakoupení ve všech spojích zapojených do IDOL, tedy zpravidla v regionálních autobusech, osobních a spěšných vlacích a na linkách MHD Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz.

Pro nákup jízdenek IDOL+ a IDOL5+ je třeba karta Opuscard, pro jednu osobu je cena stanovena na 120,- Kč a pro 5 osob na 250,- Kč. Ve skupině 5 osob stačí jedna Opuscard. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici).

Zdroj: KÚLK

nejoblibenejsi-pruvodci-kristyna-vavrichova-z-cd

 

Předchozí článekNevyhoštěný hvězdou večera – nastřílel čistý hattrick
Další článekSvátek sv. Mikuláše