Zastupitelé LK rozhodli o dalším postupu při řešení mezd řidičů autobusů

67

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 31. ledna 2017 úpravu ceny dopravního výkonu ve smlouvách na přechodné zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Z rozpočtu kraj uvolní finance, které půjdou na pokrytí mzdových nákladů pro řidiče autobusů tří dopravců, tak jak to vyplývá z nařízení vlády.

Vzhledem k závažnosti řešeného tématu možného navýšení ceny dopravního výkonu, v návaznosti na změnu právních předpisů (nařízení vlády upravující problematiku mezd) v rámci smluv, které má Liberecký kraj uzavřené s dopravci BusLine a.s., ČSAD Česká Lípa a.s. a ČSAD Liberec, a.s., a dopadu navýšení kompenzace na rozpočet Libereckého kraje, bylo rozhodnutí o dalším postupu předloženo Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Změny smluv jsou nutné kvůli nařízení vlády, kdy dochází od 1. 1. 2017 u vybraných skupin zaměstnanců k navýšení minimální úrovně zaručené mzdy a k zavedení příplatku za ztížené pracovní prostředí, což se dotýká provozovatelů veřejné dopravy. Liberecký kraj uzavřel smlouvy s dopravci již v roce 2014, kdy nemohl předvídat, že dojde k tak skokovému navýšení mezd řidičů. Všechny změny uzavřených smluv musí být provedeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Liberecký kraj zvažoval všechny možné postupy pro navýšení ceny dopravního výkonu se závěrem, že změna uzavřených smluv Libereckého kraje s dopravci je možná pouze podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy lze však provést změnu u uzavřených smluv pouze do částky 5 706 000 Kč bez DPH.

Pro možnost využití tohoto postupu musí dopravce prokázat, v jaké výši mu uvedená změna předpisu zvýšila náklady s tím, že jde pouze o navýšení, které způsobila změna právního předpisu. „S ohledem na limit 5 706 000 Kč na jednu veřejnou zakázku je nutno uvést, že tato změna nepokryje veškeré navýšení plynoucí ze změny právních předpisů, ale pouze náklady na cca 3-5 měsíců dle velikosti oblastí, které dopravci zajišťují,“ podotýká Marek Pieter, náměstek pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek Libereckého kraje.

Asociace krajů České republiky vydala ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců Metodické doporučení k výpočtu navýšení mezd, podle kterého bude Liberecký kraj postupovat.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekKontumační vítězství nad Draky
Další článekGastronomickou soutěž ovládli žáci z Libereckého kraje