Příjímací řízení na střední školy s maturitou po sedmi letech v nové podobě

83

V letošním roce se poprvé uskuteční plošné jednotné zkoušky do maturitních oborů středních škol. Prvním termínem je 12. duben. Jedná se o přijímací zkoušky, které připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) ve spolupráci s CERMATEM – Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Liberecký kraj v předchozích sedmi letech organizoval a realizoval v jím zřizovaných školách vlastní systém jednotných přijímacích zkoušek, letošní rok po dvou letech pilotního ověřování MŠMT v jiných krajích tak přináší některé změny.

Jednotné zkoušky se týkají oborů vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia ve všech formách vzdělávání. Ověřování znalostí, dovedností a vědomostí bude probíhat ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Oproti předchozím letům tak nebudou testovány obecné studijní předpoklady uchazečů.

Kromě těchto jednotných zkoušek (tedy testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace), mohl ředitel školy stanovit ještě tzv. školní přijímací zkoušku. Většina středních škol v Libereckém kraji však letos tuto možnost nevyužila.

V předchozích letech byla v rámci přijímacího řízení stanovena hranice úspěšnosti pro gymnázia. Pro letošní přijímací řízení hranice úspěšnosti do jednotlivých oborů vzdělání – tedy ani gymnázií – stanovena nebyla, je tak ponecháno v kompetenci ředitele školy zda hranici úspěšnosti stanoví a v jaké výši. „V tomto směru ani Liberecký kraj nedával ředitelům středních škol žádná doporučení, protože nejdříve bude třeba analyzovat výsledky přijímacího řízení a teprve následně se s řediteli středních škol bavit o tomto tématu,“ říká Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V letošním roce se přijímacího řízení účastní téměř 3.500 žáků 9. tříd. Přijímací řízení se ovšem týká také žáků 7. tříd (pokud se vychází z předchozích let, tak z 3.800 žáků tohoto ročníku v Libereckém kraji jich přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia bude skládat cca 80) a žáků 5. tříd (ze 4.400 žáků tohoto ročníku v Libereckém kraji jich přihlášku podalo cca 850, mnohdy jsou to však žáci, kteří podali přihlášky na dvě školy, jejich absolutní počet tak bude nižší).

„V Libereckém kraji působí 50 středních škol, z toho 37 jich je zřizovaných krajem. Uchazeči si letos mohli vybírat z cca 105 oborů vzdělání bez talentové zkoušky a z cca 11 oborů s talentovou zkouškou, jedná se o sportovní gymnázium a umělecky zaměřené obory vzdělání. Počet volných míst obdobně letům předchozím výrazně převyšuje počet žáků, v prvním kole bylo nabízeno téměř 7.000 volných míst,“ uvádí náměstek Petr Tulpa.

Tradičně největší zájem je o obor Gymnázium, nejvíce přihlášek bylo podáno do osmiletého oboru. Dalšími obory, o které je ze strany uchazečů velký zájem jsou z maturitních Informační technologie nebo Pedagogické lyceum, z oborů s výučním listem se jedná o obor Kadeřník, Aranžér nebo Cukrář. Větší zájem ze strany uchazečů by naopak mohl být o tradiční obory s výučním listem jako je např. Zedník.

K naplnění stavu mohou ředitelé škol vyhlásit další kola přijímacího řízení. Některé školy v Libereckém kraji tak již učinily. Informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol a souhrnně pak na www.edulk.cz. Podmínky pro přijetí v dalších kolech stanovuje ředitel školy, počet přihlášek není omezen. Testování, resp. jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v kole prvním. To, zda budou výsledky přenositelné do dalších kol, stanovuje ředitel školy. Ten také určuje náhradní způsob hodnocení nebo zcela nová kritéria pro další kola přijímacího řízení.

„Uvítal bych, kdyby se zájem žáků základních škol přeskupil na technické obory vzdělávání. Zejména proto, že využití absolventů technických škol je neporovnatelně lepší, než u humanitních směrů. Absolvent má téměř vždy jisté a lépe placené pracovní místo, tak proč to nevyužít. Samozřejmě všem, kteří před sebou mají přijímacími zkoušky, přeji, aby pro ně byly úspěšné,“ dodává náměstek.

OBECNÉ INFORMACE:

Termíny jednotných zkoušek jsou shodné pro celou Českou republiku. Do čtyřletých oborů jsou stanoveny na 12. 4. a 19. 4.,  do osmiletých a šestiletých jsou stanoveny na 18. 4. a 20. 4. Náhradní termín je pak stanoven na 11. 5. a 12. 5. Jednotné zkoušky jsou povinné pro všechny střední školy, které nabízejí obory s maturitní zkouškou, a to bez rozdílu zřizovatele, ovšem s výjimkou uměleckých oborů s talentovou zkouškou. Testování bude probíhat podle jednotného testovacího schématu, uchazeči budou začínat matematikou a pak bude následovat český jazyk.

Uchazeči mají možnost konat testy dvakrát a bude se jim počítat pouze lepší výsledek z obou testů, a to ve všech školách, kam si podali přihlášky. I nadále platí, že v prvním kole přijímacího řízení si žáci mohli podat 2 přihlášky. Výsledky testů se na celkovém hodnocení podílejí nejméně 60% (u oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%). Kromě výsledků testů se také zohledňují výsledky hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a případně další skutečnosti jako výsledky olympiád, soutěží, apod.

To, zda uchazeči byli přijati do zvoleného oboru vzdělání s maturitní zkouškou, se dozvědí nejpozději 3. 5. K potvrzení zájmu vzdělávat se ve vybraném oboru vzdělání je třeba do 10 pracovních dní po oznámení rozhodnutí odevzdat zápisový lístek. Ředitelé středních škol oznámí přijetí prostřednictvím zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webu školy, nepřijatým uchazečům odešlou rozhodnutí o nepřijetí.

Přijímací řízení také probíhá do oborů středního vzdělání s výučním listem. Do většiny těchto oborů se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči však také musí splnit kritéria, která stanovil ředitel školy. To, zda jsou přijati, se dozví nejdříve 22. 4.  Platí pro ně také potvrzení zájmu zápisovým lístkem.

Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se uskutečnily talentové zkoušky již v lednu. Uchazeči o obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou prošli talentovými zkouškami a čekají je nyní ještě jednotné zkoušky (tak jako ostatní uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou) a pak teprve budou vědět, zda jsou do sportovního gymnázia přijati. To uchazeči o obory umělecky zaměřené již vědí, zda uspěli či nikoliv. Ukončené je také odvolací řízení. Uchazeči, kteří si podali přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, si mohli podat ještě přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekUzavírka nájezdu na Turnov z Nákladní ulice bude přes Velikonoce přerušena
Další článekZa pohádkovým dobrodružstvím výšlapem kolem Kokonína