Liberecký kraj podpoří výuku polytechniky na základních a středních školách a pedagogy v práci s nadanými

73

Tisíce žáků a stovky učitelů se v příštích dvou letech setkají s aktivitami napojenými na projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I). Na rozpočtu ve výši 56,8 milionů korun se 85% podílela Evropská unie, 10% Česká republika a 5% Liberecký kraj. Partnery projektu jsou pedagogicko-psychologické poradny v Liberci, Jablonci nad Nisou, v České Lípě a Semilech, více než dvacet středních škol, Krajská vědecká knihovna v Liberci a IQLANDIA Liberec.

„Dosah je však daleko větší, než je výčet partnerů, zapojeny budou také základní školy a další střední školy v celém kraji,“ upozorňuje Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který řídí rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Témata projektu NAKAP LK I vycházejí z prioritizace Krajského akčního plánu.

Druhý nejmenší kraj v České republice má díky tomuto projektu svou jedinečnost. Stejně jako ostatní kraje zahrnul do naplňování svého krajského akčního plánu podporu čtenářské a matematické gramotnosti či tvorbu školské inkluzivní koncepce, ale jako jediný ze všech krajů v republice si vybral za cíl zkvalitnit péči o nadané žáky. „Nadané děti představují pro naši společnost výrazný potenciál, a je v našem zájmu umět ho rozpoznávat a plně rozvíjet,“ vysvětluje význam podpory nadaných Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Proto vznikly během srpna a září v pedagogicko-psychologických poradnách v kraji nové pracovní pozice. Čtyři konzultantky pro nadané mají za úkol pomoci pedagogům především na prvním stupni základních škol. Podporu budou poskytovat i zákonným zástupcům dětí. Přímo v terénu tak učitelé konzultují individualizaci vzdělávání u vytipovaných dětí a dostávají rozvíjející a obohacující pracovní listy do různých předmětů. Materiál do výuky bude zmapován a sdílen na veřejném úložišti. „Na internetu je velké množství podkladů, které mohou učitelům pomoci při výuce, ale víme, že oni na to často nemají kapacitu, aby je vyhledávali,“ konstatuje náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Kromě přímého působení v terénu bude nastaven mechanismus koordinace spolupráce jednotlivých zapojených subjektů v regionu. Vznikne Příručka pro systémovou podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků v Libereckém kraji, která popíše systém spolupráce při identifikaci a podpoře kognitivně nadaných. Pedagogové a zástupci odborné veřejnosti už stihli založit platformu pro setkávání na podporu nadaných žáků, jejímž cílem bude sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe.

Každá partnerská škola si může z rozpočtu projektu nakoupit potřebné vybavení pro realizaci svých aktivit, a to v další klíčové aktivitě podpora polytechnického vzdělávání na základních a středních školách. Pořídí si tak uměleckoprůmyslové, strojírenské, elektrotechnické vybavení. Stejně tak IQLANDIA, kde vznikne společné zázemí pro všechny ZŠ a SŠ v Libereckém kraji.

V IQLANDII se vystřídá 7 500 středoškoláků na laboratorní dnech a ve speciálních vzdělávacích programech, kde budou sami odhalovat přírodní zákonitosti s pomocí moderního vybavení. Partnerské školy z celého kraje mají dopravu do IQLANDIE zdarma. Vznikne zde také metodické centrum pro učitele polytechnických předmětů základních škol, kde si budou vyměňovat své zkušenosti s ostatními pedagogy a učit se nové experimenty.

Na šesti středních školách vzniknou další metodická centra, kde bude cílem předávat si zkušenosti a podporovat spolupráci tak, aby znalosti a dovednosti absolventů ZŠ v polytechnických předmětech odpovídaly požadavkům SŠ. Čtrnáct středních škol začíná realizovat odpolední volnočasové aktivity pro vlastní žáky, které budou navazovat na školní vzdělávací program a rozšiřovat probírané učivo. Například zvou na kroužek fyziky pro medicínu a farmacii, základy vědecké práce, architektonický kroužek, kroužek opravy a údržby jednostopých vozidel či kroužek modelování s využitím 3D tisku.

Dvě střední školy z Liberce a Železného Brodu otevřou své dveře žákům základních škol, připravily pro ně odpolední volnočasové aktivity, rozšiřující probírané učivo. Konkrétně jde o kroužek robotiky, kovovýroby, chemický kroužek a technicko-umělecké hraní se sklem.

Velice praktickým přínosem projektu je také sdílení učeben/dílen/laboratoří čtyřiadvaceti středních škol pro povinnou výuku žáků základních škol zaměřenou na polytechnické vzdělávání, kdy středoškoláci připraví aktivity pro žáky. Nabídnou projektové dny zaměřené na chemii, fyziku, biologii, ekologii, které budou probíhat nejen v odborných dílnách a laboratořích – například v truhlárně, kalírně, soustružně, v elektrolaboratoři.

Projekt NAKAP LK I je kromě výše popsaného zaměřen i na podporu čtenářské a matematické gramotnosti žáků základních a středních škol. V Libereckém kraji bude realizován pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti. Zapojí se do něj 25 základních a 10 středních odborných škol či učilišť, jejichž pedagogové budou mít možnost sledovat úroveň jednotlivých žáků. Na základě tohoto přehledu budou pedagogové například moci svým žákům doporučovat knihy na odpovídající úrovni. Dostanou také k dispozici portál s konkrétními metodikami, nápady do hodiny a pracovními listy.

Další činností v aktivitě gramotností je možnost pro pedagogy ze všech škol zapojit se do pravidelných čtvrtletních setkávání, takzvaných metodických center, kde je čekají workshopy a přednášky na téma matematická gramotnost. V Krajské vědecké knihovně v Liberci vznikne metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti.

Posledním výstupem z projektu bude Školská inkluzivní koncepce Libereckého kraje, pro niž se budou sbírat podklady a zpracovávat odborné analýzy. Součástí přípravy dokumentu bude také setkávání v rámci platformy s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání, Agenturou pro sociální začleňování a dalšími odborníky na toto téma.

Zdroj: KÚLK (Lenka Klimentová, TZ projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I – NAKAP LK I)

Ilustrační foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekTřetí třetina rozhodla o druhé domácí porážce Vlků
Další článekPro Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 hledají dobrovolníky