Liberecký kraj dostal cenu za podporu zdraví a kvality života

55

Na konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR, která se konala 7. prosince v pražském hotelu Jalta, převzal Liberecký kraj důležité ocenění za podporu zdraví a kvality života. Kraj tak stojí po boku organizací, které podporují kvalitu řízení a správy regionu se zapojením veřejnosti, dbají na udržitelný rozvoj, strategické plánování či podporu zdraví obyvatel.

Bezmála 200 osob se účastnilo 24. celostátní konference s názvem UDRŽITELNÉ MĚSTO 2017, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Během ní byla oceněna ta nejlepší Zdravá města, obce i regiony za své celoroční výsledky v postupu k udržitelnému rozvoji, kvalitě života a podpoře zdraví. Ocenění jim předávali představitelé poslanecké sněmovny a senátu, zástupci ministerstev i mezinárodních institucí a organizací, zástupci univerzit a řady dalších významných institucí a organizací.

Ocenění „Za podporu zdraví a kvality života“ pro Liberecký kraj převzala Radka Loučková Kotasová, radní pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a územní plánování. „Členové Národní sítě Zdravých měst tvoří v prostředí České republiky výjimečnou skupinu obcí a regionů. Jejich hlavním rysem je aktivní spolupráce a sdílení dobré praxe. Já osobně tuto síť považuji za platformu otevřených municipalit a jejich osobností – politiků, koordinátorů, ale i dalších pracovníků úřadů, kteří vytvářejí vysoce profesionální a přitom velice přátelský tým. Jsem ráda, že Liberecký kraj do této sítě patří už od roku 2011 a že jsem v letošním roce měla možnost hodně lidí poznat osobně,“ říká radní Loučková Kotasová.

„Podpora zdraví patří mezi klíčové faktory pro dosažení celkové kvality života obyvatel měst, obcí a regionů, a to nejen v České republice. Způsobů, jak zkvalitnění zdraví dosahovat, existuje celá řada – od konkrétních kampaní a akcí až po systémová opatření nebo programy pro různé cílové skupiny. Vliv na zdraví má de facto každé téma udržitelného rozvoje. NSZM se podporou zdraví již ze své podstaty aktivně zabývá a oceňuje ty, kteří jsou v tomto směru aktivní a přinášejí inspiraci ostatním,“ doplňuje Petr Hermann, předseda sítě.

V případě Libereckého kraje se ale nejedná o první uznání tohoto druhu. V roce 2011 kraj získal ocenění Dobrá praxe – za realizaci Zdravotní politiky kraje – v programu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje. „Liberecký kraj byl úplně prvním krajem v České republice, který tuto důležitou strategii zpracoval již v roce 2002, a která je od té doby pravidelně každý rok aktualizována,“ upřesňuje Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví.

„Ano, je to tak,“ přidává se Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické správy, koordinátor pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje a ten, kdo má na vzniku této dlouhodobé strategie lví podíl. „Od roku 2002, kdy byla Zdravotní politika Libereckého kraje schválena Zastupitelstvem, se snažíme pojmenovávat a vytvářet podmínky pro to, aby lidé v Libereckém kraji mohli ke změnám v péči o své zdraví přistupovat snáze, cílevědomě a s plnou podporou legislativních, ekonomických i organizačních nástrojů, kterými nejen Liberecký kraj, ale i obce a města či regionální orgány státní správy a instituce disponují. Stejně tak jako firmy, neziskový sektor či kdokoliv, kdo může přispět.“

V roce 2014 získal Liberecký kraj za způsob zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 ocenění „Dobrá praxe – Ověřeno – Strategické plánování s veřejností“. Smysl tohoto ocenění spočíval v tom, že do zpracování nového programu rozvoje kraje byli zapojeni hlavní aktéři rozvoje z území Libereckého kraje a odborná i laická veřejnost. Tato spolupráce byla nabídnuta přibližně 700 subjektům. Aktivně se zapojilo 250 osob, které pracovaly ve 14 pracovních skupinách, pro něž kraj zorganizoval 42 workshopů. Výstupem práce pracovních skupin byla návrhová část dokumentu, tedy stanovení cílů, opatření a aktivit, které bude Liberecký kraj v plánovacím období podporovat. „Zapojenými subjekty byly například obce a města Libereckého kraje, neziskové organizace, vzdělávací instituce, subjekty z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, sportu, hospodářská komora, Technická univerzita Liberec a další,“ říká radní Loučková Kotasová a uzavírá tak výčet ocenění s razítkem Dobrá praxe – prověřeno.

Mimo slavnostních oceňování měla konference samozřejmě i svou odbornou část. Dopolední blok přinesl zajímavou panelovou diskusi významných mezinárodních partnerů a hostů: Světové zdravotní organizace (WHO), Asociace místních samospráv k udržitelnému rozvoji (ICLEI) a asociace Energy Cities. Zástupci prezentovali své přístupy k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), společně diskutovali o tom, jak se mohou starostové vyznat v řadě mezinárodních programů, témat a iniciativ, která jsou jim nabízena – jak vhodně vybrat a zejména jak v praxi naplnit pojmy „Udržitelné město“, „Zdravé město“, Zelené/Chytré/Resilientní/Město přátelské seniorům či další.

„Mezinárodní program ´Zdravé město´ díky třicetileté tradici umožňuje propojení a kooperaci mnoha různých přístupů a metod k řízení kvality a obecně postupu k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví. Stavíme na principech místní Agendy 21, ale chceme zapojit i další metody a prvky, které města zajímají a které nesou své ovoce. Nejsou důležité „nálepky“, ale obsah, kterým město tyto pojmy naplňuje a jenž vede k naplňování udržitelného rozvoje a kvality života,“ uzavřela svou prezentaci Jitka Boušková za síť Zdravých měst, obcí a regionů v ČR.

Národní síť Zdravých měst ČR je asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO): Projekt Zdravé město a Projekt Zdravý region. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Členská základna NSZM se každoročně rozrůstá, územně má asociaci vliv více na 50 % populace ČR, přesně 130 členů s regionálním vlivem na 2.152 měst a obcí s 5,423 miliony obyvatel.

Zdroj: KÚLK (TZ Andrea Fulková, tisková zpráva NSZM)

Předchozí článekKraj našel zájemce o bývalou porodnici v Jablonci nad Nisou
Další článekNa malované zimní pohádky do Domu Scheybalových