Kraj pomáhá zajistit zdravotní péči obyvatel ve Frýdlantském výběžku

45
Nemocnice Frýdlant

Na mimořádném jednání se dnes sešli radní Libereckého kraje, aby odsouhlasili Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území mikroregionu Frýdlantsko. Dokument podpořili napříč koalicí jednomyslně poté, co jej schválili ve středu 19. září 2018 na svém pravidelném zasedání zastupitelé města Frýdlant. Pro bylo všech devatenáct přítomných zastupitelů. K vyjádření memorandum dostanou v úterý 25. září 2018 zastupitelé Libereckého kraje.

„Hlavní důvod, proč již od října 2015 jednáme s Nemocnicí Frýdlant a s městem je, že obyvatelé Frýdlantska nemohou zůstat bez akutní péče, kterou musí zajistit Liberecký kraj. A pokud by tam po 1. lednu 2019 nebyla k dispozici, tak budeme muset zajistit další výjezdovou sanitu pro ZZS LK, což by nás mohlo stát pět milionů korun ročně. Proto jsme také připraveni se zavázat, že touto částkou podpoříme funkční nemocnici fungující ve frýdlantském výběžku pro občany,“ zdůraznil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Pokud memorandum zastupitelé Libereckého kraje podpoří, rozeběhne se proces vedoucí k převzetí 100 % podílu bez právních a faktických vad na společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. Krajskou nemocnicí Liberec. K převodu výlučného podílu podle memoranda dojde za kupní cenu maximálně 30 milionů korun, přičemž kupní cena podílu bude stanovena na základě ocenění učiněného nezávislým auditorem či soudním znalcem anebo znaleckým ústavem.  Ostatní parametry smlouvy o koupi podílu budou vycházet z běžných obchodních zvyklostí a standardních smluvních podmínek v obdobných transakcích s tím, že kupní cena by byla rozložena nejméně do třech splátek splatných vždy v měsíci září v letech 2019, 2020 a 2021.

„Jsem velmi rád, že zastupitelé Frýdlantu jednomyslně souhlasili s textem předloženého Memoranda, které zajišťuje možnost dalšího jednání o budoucnosti frýdlantské nemocnice a hlavně péče o 25 000 obyvatel frýdlantského výběžku. Hlavně bych rád poděkoval vedení Krajské nemocnice v Liberci za pozitivní přístup,“ uvedl náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka s tím, že je třeba poděkovat i starostovi Danu Ramzerovi a místostarostovi Jiřímu Stodůlkovi. „Věřím, že memorandum najde podporu i u krajských zastupitelů, stejně jako ji našlo u Rady kraje,“ dodal MUDr. Sobotka.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Plné znění uvedeného memoranda připojujeme:

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V AREÁLU FRÝDLANTSKÉ NEMOCNICE PRO ÚZEMÍ Mikroregionu Frýdlantsko

Strany:

Liberecký kraj,

IČO: 708 91 508,

sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Pernštýn, 460 01 Liberec,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem,

a

město Frýdlant,

IČO: 002 62 781,

sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,

zastoupeno Danem Ramzerem, starostou,

a

společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s.,

IČO: 272 83 933,

sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré město, 460 01 Liberec,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B vložka 1651,

zastoupená MUDr. Richardem Lukášem, Ph.D., předsedou představenstva

(dále jen „KNL“),

a

společnost Nemocnice Frýdlant s.r.o.,

IČO: 473 11 576,

sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C vložka 3763,

zastoupená MUDr. Jiřím Madarem, jednatelem, a společnosti EUC a.s., jednatelem, jíž při výkonu funkce zastupuje Ing. Václava Vachta

(dále jen „Nemocnice Frýdlant“),

uzavřely toto memorandum o spolupráce při zajištění provozu zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko (dále jen „Memorandum“):

  1. Preambule
    1.1. Nemocnice Frýdlant je provozovatelem zdravotnického zařízení na adrese V Úvoze 860, Frýdlant, (dále jen „Areál“ nebo „Areál frýdlantské nemocnice“) přičemž tento Areál užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem nemovitostí, tj. Městem Frýdlant. Jediným společníkem společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o., je společnost EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Na Pankráci 1690/125, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „EUC“).

1.2. Liberecký kraj je povinen zajistit mimo jiné pohotovostní službu ve svém územním obvodu, což realizuje jak prostřednictvím smluvních vztahů s třetími osobami provozujícími zdravotnická zařízení, tak i prostřednictvím osob v nichž má výlučnou či částečnou účast, mimo jiné i v KNL.
1.3. Předmětem tohoto memoranda je společné prohlášení jeho stran směřující k dohodě o zajištění níže uvedených zdravotních služeb pro územní obvod Mikroregionu Frýdlantska v Areálu frýdlantské nemocnice.

  1. Převzetí Nemocnice Frýdlant

2.1. KNL má zájem nabýt 100 % podíl bez právních a faktických vad na společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. a zavazuje se neprodleně po uzavření tohoto memoranda vstoupit do jednání s jediným společníkem společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. o převodu výlučného podílu za kupní cenu maximálně 30.000.000,- Kč, přičemž kupní cena podílu bude stanovena na základě ocenění učiněného nezávislým auditorem či soudním znalcem anebo znaleckým ústavem (dále jen „auditor“).  Ostatní parametry smlouvy o koupi podílu budou vycházet z běžných obchodních zvyklostí a standardních smluvních podmínek v obdobných transakcích, s tím, že kupní cena by byla rozložena nejméně do třech splátek splatných vždy v měsíci září v letech 2019, 2020 a 2021.
2.2. Nemocnice Frýdlant poskytne KNL, resp. jí zvolenému odborníkovi, v dostatečném časovém předstihu před plánovaným datem uzavřením kupní smlouvy, přístup k účetním, daňovým a dalším relevantním záznamům společnosti.

  1. Zajištění lékařských a zdravotních služeb v oblasti Frýdlantska

3.1. KNL hodlá garantovat organizační zajištění fungování služby LSPP+ (lékařská služba první pomoci v chirurgii a vnitřním lékařství) pro oblast Frýdlantska nad rámec objednání lékařské pohotovostní služby pro dospělé dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve Frýdlantu jako kompenzaci za nezřízení 3. výjezdové skupiny ZZS Libereckého kraje.
3.2. KNL se hodlá zavázat a garantovat, že nejpozději od 1. 1. 2020 po dobu nejméně patnácti (15) let od ukončení projektu rekonstrukce Areálu popsané v článku 4 tohoto memoranda budou v Areálu frýdlantské nemocnice provozovány tyto zdravotní služby:

3.3. Město Frýdlant respektuje, že KNL hodlá garantovat pouze provozování zdravotních služeb, které jsou uvedeny v odstavci 3.2, a to v závislosti na dohodě s VZP a MZ ČR.

  1. Zajištění provozu a rekonstrukce Areálu frýdlantské nemocnice

4.1. Město Frýdlant se hodlá zavázat k poskytnutí či zajištění finančních prostředků na rekonstrukci Areálu, a to následovně:

4.2. Nemocnice Frýdlant a město Frýdlant se zavazují uzavřít nájemní smlouvu na Areál s dobou trvání nejméně po dobu deset (10) let, přičemž účinnost této smlouvy by byla podmíněna nabytím výlučného podílu v Nemocnici Frýdlant ze strany KNL.

4.3. Liberecký kraj v součinnosti s KNL se hodlá zavázat k zajištění částky 5.000.000,- Kč ročně na zajištění LSPP+ ve výše uvedeném rozsahu nejméně po dobu deseti (10) let, přičemž poskytnutí peněžních prostředků je ze strany Libereckého kraje podmíněno jeho rozpočtovými možnostmi a participací obcí v územním obvodu členů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko.

  1. Další kroky stran

5.1. Strany se zavazují po podpisu tohoto memoranda postupovat v souladu s tímto memorandem a nečinit ničeho, co by bylo v rozporu s tímto memorandem, či se příčilo jeho smyslu a účelu.
5.2. Strany se zavazují, že dojde-li k nabytí výlučného podílu ve společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. ze strany KNL, vstoupí do jednání ohledně vlastnictví nemovitostí v Areálu a jejich případného převodu či vkladu mezi Stranami.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k uzavření smlouvy o koupi podílu mezi KNL a EUC nejpozději do šesti (6) měsíců od podpisu tohoto memoranda, platnost tohoto dokumentu zaniká.
6.2. Každá ze stran si ponese sama své vlastní náklady, které jí vznikly či vzniknou v souvislosti s tímto memorandem a plánovanými kroky, není-li výslovně stanoveno jinak v tomto memorandu, a to až do dne uzavření smluv a dalších dohod předvídaných tímto memorandem.
6.3. Toto memorandum je uzavřeno v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení a Liberecký kraj dvě (2) vyhotovení.

6.4. Toto memorandu může být měněno nebo doplňováno pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou nepřetržitou řadou, které budou podepsány oprávněným zástupci stran.

Strany tímto výslovně prohlašují, že si toto memorandum řádně přečetly před jeho podpisem a dále prohlašují, že toto memorandum vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, projednali memorandum v příslušných orgánech, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

(a) Oddělení následné péče s rehabilitačními lůžky;

(b) Specializovaná ambulantní péče

(c) LSPP+ po dobu dvacet čtyři (24) hodin s expektačními lůžky;

(d) Operativa v oborech chirurgie, gynekologie a ortopedie v rámci jednodenní péče na lůžku;

(e) Diagnostika – RTG, SONO;

(f) Lékárna.

(a) finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu ve výši 3.300.000,- Kč;

(b) finanční prostředky na realizační fázi rekonstrukce ve výši nejméně 25.000.000,- Kč.

Zdroj: KÚLK (Lenka Klimentová)

Předchozí článekKraj se chystá koupit do sanitek defibrilátory monitory
Další článekVýročí Ještědu oslavilo přes osm tisíc návštěvníků